W naszym Przedszkolu dzieci niepełnosprawne korzystają z kompleksowej rehabilitacji .

Dzieci kwalifikowane są na zajęcia terapeutyczne zgodnie z zaleceniami PP-P lub po badaniach diagnostycznych. Biorą w nich udział przede wszystkim uczniowie z wadami postawy, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo rdzeniową, zespołem Downa i autyzmem. Celem głównym działań fizjoterapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dziecka, maksymalne jego usprawnienie w każdej zaburzonej strefie i osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu jego funkcjonowania w naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i życia społecznego.

Praca fizjoterapeuty i terapeuty SI, obejmuje konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb dziecka, opracowywanie samodzielnych opinii rehabilitacyjnych na temat jego rozwoju oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych ucznia.

Program z zakresu rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej obejmuje :
– zwiększenie zakresu ruchu      `
– ćwiczenia czynne w odciążeniu
– ćwiczenia samowspomagane
– ćwiczenia czynne z oporem
– ćwiczenia czynno – bierne i redresyjne
– masaż klasyczny
– masaż Shantala
– usprawnianie koordynacji ruchowo-wzrokowej
– ćwiczenia równoważne i antygrawitacyjne
– ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała
– ćwiczenia ogólnokondycyjne
– kinesio taping
– terapia neurotaktylna wg dr Svetlany Masgutovej I i II stopień
– metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
– terapię integracji sensorycznej
– światłolecznictwo

Zajęcia prowadzone są przez
mgr rehabilitacji, pedagoga, terapeutę i diagnostę integracji sensorycznej Andrzeja Bienię,
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.30,
indywidualnie, w wymiarze 1 -2 h tygodniowo, wg harmonogramu.