POMOC  PSYCHOLOGICZNA:

 1. Zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna indywidualna i grupowa;
 2. Zajęcia rewalidacyjne: Trening Umiejętności Społecznych.
 3. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli, współpraca z rodziną dziecka.

W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola.

Czyimi problemami zajmuje się psycholog przedszkolny?

 • dzieci
 • rodziców
 • nauczycieli

Podstawowe działania psychologa w przedszkolu:

 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi;
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
 • ocena możliwości psychofizycznych dzieci;
 • konstruowanie samodzielnych – lub przy współudziale innych nauczycieli –informacji psychologicznych, opinii na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka;  
 • wspieranie mocnych stron dziecka;
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz terapii psychologicznej w zależności od potrzeb dziecka;
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci;
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków;
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz funkcjonalnych;
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców, wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka
  i terapii zaburzonych sfer;
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli

Zadania psychologa:

 1. dokonanie oceny funkcjonalnej każdego dziecka, celem określenia poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego w oparciu o diagnozę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokumentację specjalistyczną, analizę produktów pracy, oraz obserwację zachowania dziecka;
 2. wieloaspektowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka przy współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi terapię dziecka;
 3. ustalanie z pozostałymi członkami zespołu ds. integracji kompleksowego Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego dziecka
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 4. indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego i emocjonalno - społecznego;
 5. wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka
  i terapii zaburzonych sfer;
 6. analiza i ocena efektywności terapii i rewalidacji, wyciąganie wniosków i modyfikacje programów oraz planów terapii i rewalidacji przy pełnej współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami dziecka;

W ciągu całego roku prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, logopedą, rehabilitantem, tyflopedagogiem, terapeutą SI i  nauczycielami przedszkolnymi.

Opieka psychologiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych.

Kwalifikacje psychologa przedszkolnego:

 1. wykształcenie wyższe, psychologiczne z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej dziecka;.
 2. wiedza na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, potrzebna do tego, aby właściwie kierować rozwojem dziecka, a podczas obserwacji funkcjonowania dziecka możliwe było stwierdzenie, czy rozwój przebiega zgodnie z normą, czy też od niej odbiega – a w miarę potrzeby podjęcie działań korygujących, usprawniających;
 3. znajomość różnorodnych metod i technik psychologiczno-pedagogicznych oraz rewalidacyjnych, umożliwiających podejmowanie działań wszechstronnie stymulujących rozwój dzieci;      
 4. doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 5. doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi;
 6. umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu oraz wchodzenia w relacje z dzieckiem;
 7. wrażliwość na problemy dzieci i rodziny.

Specyfika pracy psychologa w przedszkolu integracyjnym:

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;
 2. prowadzenie obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci
  z deficytami rozwojowymi;
 3. współorganizowanie z pedagogami zajęć edukacyjnych oraz pracy wychowawczej;
 4. prowadzenie wspólnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych;
 5. pomoc i wsparcie w opracowywaniu programów nauczania i wychowania wspólnie
  z nauczycielami;
 6. dostosowywanie realizowanych programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programów wychowawczych oraz programów profilaktycznych
  do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
 7. psycholog wraz z nauczycielami wspomagającymi oraz innymi specjalistami przedszkola opracowują i realizują indywidualne plany edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci  (uwzględniając potrzeby edukacyjne, możliwości psychofizyczne dzieci, zalecania ze specjalistycznych placówek diagnozujących dzieci, tzw. orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego);
 8. prowadzenie zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych;
 9. pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy
  z dziećmi;
 10. współpraca z rodzicami dzieci zdrowych i niepełnosprawnych poprzez wymianę informacji na temat pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu;
 11. współpraca z instytucjami lub osobami zajmującymi się leczeniem, rehabilitacją, diagnozowaniem z udziałem lub za pośrednictwem rodziców;
 12. propagowanie nowych metod pracy, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.

Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i psychoedukacji ,,JESTEM  WSPANIAŁY!”

 1. Założenia programowe

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. A tak wielu osobom przychodzi z trudnością nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia,  wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie  z problemami i konfliktami. Wszystkie te elementy są niezbędne, by sprostać wymaganiom, jakie przed dziećmi stawia świat. O tym,  że wielu z nich nie radzi sobie z tymi wymaganiami nikogo nie trzeba przekonywać. Bardzo często koleżanki nauczycielki zgłaszają problem tzw. trudnych uczniów, którzy niepokoją nieprawidłowymi formami zachowań. Obserwowane zaburzenia w funkcjonowaniu mogą się ujawniać w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi, z zadaniami oraz w relacjach z samym sobą. Rodzice potwierdzają taki stan rzeczy wskazując na bezradność, jaka temu zjawisku towarzyszy. Ignorowanie pierwszych problemów dziecka może w przyszłości doprowadzić do poważnych trudności wychowawczych. Jedną z form profilaktyki i pomocy dzieciom
są zajęcia grupowe które wspierają poprawny rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych. Uczestniczenie w działaniach grupy (a nie spotkaniach indywidualnych) rozwija u dzieci zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem psychicznym oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego. Wskazane jest również, by grupy tworzyły dzieci o różniących się od siebie osobowościach i zachowaniach. Najlepsze efekty, bowiem przynosi praca w zrównoważonym składzie, których członkowie zachowują się w sposób różnorodny. Taka różnorodność   przyczynia   się   do   powstawania   w  grupie  żywych interakcji.

Adresatami programu będą dzieci 4, 5 i 6 letnie wymagające usprawnienia lub profilaktyki w kwestii kompetencji emocjonalnej i społecznej. Program powstał w celach psychoprofilaktycznych, jak również z potrzeby pomocy dzieciom nadmiernie energicznym, nadpobudliwym, z przejawami agresji w zachowaniu, niestabilnym emocjonalnie, ale także dla tych, którym, na co dzień brakuje odwagi, by pewnie kroczyć w trudnej rzeczywistości.  Grupa liczyć będzie tyle osób ile uczęszcza do każdej z grup przedszkolnych. Czas każdej sesji to 30 min. Miejsce spotkań, to sale grupowe na terenie przedszkola. Grupę prowadzić psycholog z wspomaganiem nauczyciela prowadzącego. Dziecko nauczy się przez gry, zabawy i zajęcia, jak postępować, by było jemu w życiu łatwiej i bardziej interesująco.

 1. Cele programu:

 Cele terapeutyczne (tworzenie   możliwości   odreagowywania  emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu, a także na skutek niepowodzeń przedszkolnych  i  społecznych oraz uzyskanie korekcyjnych   doświadczeń emocjonalnych pozwalających na zmianę wzorców zachowań   i  zmianę sądów poznawczych):

- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;         
- budowanie pozytywnego obrazu siebie;    
- zwiększenie poczucia własnej wartości;     
- zaspokojenie potrzeby bycie ważnym.

Cele edukacyjne (zdobywanie wiedzy  o  podstawowych problemach  aktualnych dla grupy):

- wzajemne poznanie się, integracja grupy;  
- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia;     
- ustalenie reguł i norm grupowych;
- nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;                                                                                                   
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;   
- rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych;
- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;        
- ćwiczenie   umiejętności    koniecznych    do   wzięcia   odpowiedzialności   za   swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami;    
- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;          
- pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym;        
- uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się;
- świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami;
- wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami;      
- rozwój ekspresji ruchowej.

Cele rozwojowe (nabywanie  umiejętności  społecznych przydatnych w  radzeniu  sobie z  posiadanymi  problemami,  które służyć będą jego rozwojowi społecznemu i osobistemu):

- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;    
- poznanie własnej podatności na wpływy innych osób;     
- rozwijanie koncentracji uwagi;       
- rozwijanie twórczego myślenia;     
- zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;     
- tworzenie wspólnych prac; 
- analiza ćwiczonych umiejętności;   
- rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;        
- odczuwanie radości z wykonanego zadania.

 

 1. Procedury osiągania celów:

Metody, formy i techniki pracy

Krąg. Rundka. Burza mózgów. Rysunki i prace plastyczne. Śpiew i muzykowanie. Inscenizacje, Odgrywanie scenek, Psychodrama. Zabawa.

 

 1. Materiał edukacyjny

          Program zajęć składający się z zestawu ćwiczeń, gier i zabaw o ustalonych celach, przebiegu, skonstruowano w ten sposób, by znalazły się w nim elementy sytuacji o szerokim zakresie doświadczeń emocjonalnych i społecznych. Zarówno cały cykl zajęć jak i każde zajęcie osobno tworzą pewną dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy
z grupą. Pierwsze spotkania poświęcone są budowaniu klimatu bezpieczeństwa i zaufania, integrowaniu się grupy oraz wprowadzaniu dzieci w normy grupy. Następne zajęcia uczą postrzegania siebie i innych przez pryzmat potrzeb i uczuć. Następny cykl ma na celu wzmacnianie poczucia wartości i kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie oraz poznanie
i praktyczne zastosowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pomaganie w tym innym osobom. Końcowe zajęcia służą wzmocnieniu i utrwaleniu nabytej wiedzy.

 

Tematyka szczegółowa przedstawia się następująco:     
 

Zajęcia 1-2.       Poznajmy się – budowanie klimatu bezpieczeństwa w grupie.

Zajęcia 3-4.       Tworzymy grupę – ustalamy zasady.         

Zajęcia 5-6.       Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.

Zajęcia 7-8.       Wyrażamy uczucie swoje i szanujemy uczucia innych.

Zajęcia 9-10.      Uczymy się lepiej rozumieć siebie i innych.

Zajęcia 11-12.    Uczucie smutku, radości, złości i rozdrażnienia.

Zajęcia 13-14.    Uczucie zazdrości i zdenerwowania.

Zajęcia 15-16.    Opanowujemy i przezwyciężamy złość i agresję.

Zajęcia 17-18.    Budujemy poczucie własnej wartości.

Zajęcia19-20. Nawiązujemy przyjazne kontakty z innymi z uwzględnieniem komunikacji słownej i bezsłownej.

Zajęcia 21-22.    Doskonalenie komunikacji i słuchanie. Kto może nam pomóc? Mówienie tego, co chce się powiedzieć.

Zajęcia 23-24.    Pokojowo rozwiązujemy konflikty.

Zajęcia 25-26.    Jak utrzymać przyjaźń. Doznawanie samotności i odrzucenia.

Zajęcia 27-28.    Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem.  Jak nawiązywać przyjaźnie.

Zajęcia 29-30.    Jak rozpoznać dobre rozwiązania. Krzywdzenie.

Zajęcia 31-32.    Rozwiązywanie problemów.  Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów.

Zajęcia 33-34. Zmiana i strata są elementami życia. Radzenie sobie po śmierci kogoś  bliskiego.

Zajęcia  35-36.   Wizyta na cmentarzu. Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty.

Zajęcia  37-38.   Różne sposoby radzenia sobie. Jak pomagać innym.

Zajęcia  39-40.   Przyzwyczajanie się do nowych sytuacji. Wspólne świętowanie.

                           Pożegnanie z grupą na czas wakacji.

Dopuszcza się modyfikację poszczególnych zabaw w poniższych scenariuszach w zależności od potrzeb dzieci i konkretnych zaistniałych sytuacji.

ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY  W  GODZINACH:

WTOREK:                07:00 – 12:30
ŚRODA:                    11:00 – 17:00
CZWARTEK:           10:00 – 17:00
PIĄTEK:                   07:00 – 15:00

mgr Natalia Stępień