PSYCHOLOG

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

Zajęcia z psychologiem w naszym przedszkolu prowadzi:

mgr Natalia Stępień

Godziny pracy psychologa:

PONIEDZIAŁEK 12.30 – 16.30
WTOREK 07.00 – 12.00
ŚRODA 07.30 – 12.00
CZWARTEK 12.30 – 17.00
PIĄTEK  13.00 – 16.00

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli:

WTOREK07.00 –07.30
CZWARTEK 16.30 – 17.00

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie: 725 204 416
Można wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: nataliastepien1982@gmail.com

KIM JEST PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY?

Psycholog w przedszkolu zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci i ich rodzin.

Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim:

 

 • prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności;
 • działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia;
 • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych;
 • współpraca z najbliższym otoczeniem dziecka (rodzina, nauczyciele itd.) oraz innymi specjalistami, instytucjami i placówkami, działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami;
 • kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itd. w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka

Psycholog oferuje wsparcie w sytuacjach:

 • Trudności wychowawczych (m.in porady wychowawcze, strategie wzmacniania
  i wygaszania zachowań, nadużywanie urządzeń mobilnych itd.),
 • Sytuacje kryzysowe (m.in. przemoc, żałoba, rozwód, wydarzenia traumatyczne),
 • Zaburzeń zachowania (m.in agresja, zachowania opozycyjno- buntownicze),
 • Zaburzeń lękowych (m.in wycofanie, przedłużające się trudności adaptacyjne itd.),
 • Zaburzeń emocjonalnych i społecznych (m.in deficyt umiejętności społecznych),
 • Ocena procesów poznawczych oraz poziomu kompetencji emocjonalno – społecznych dziecka pod kontem gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • Innych sytuacjach trudnych dla dziecka i całego systemu rodzinnego.

Czym jest wsparcie psychologiczne w przedszkolu:

 1. Indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz udoskonalające procesy poznawcze.

 

 1. Zajęcia ukierunkowane są na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej oraz poznawczej, wspierające dziecko m.in. w: rozpoznawaniu emocji własnych
  i u innych osób, identyfikowaniu przyczyn własnych stanów emocjonalnych, rozwijaniu samoświadomości i samoregulacji emocjonalnej czy nawiązywaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.

 

 1. Zajęcia indywidualne i grupowe, w tym w małych grupkach, w zależności
  od zidentyfikowanych potrzeb dzieci, ukierunkowane na stymulację funkcji poznawczych, doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwój wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz mowy i komunikacji interpersonalnej, usprawnianie dużej
  i małej motoryki oraz ogólne wspieranie rozwoju.

Zajęcia z psychologiem w przedszkolu:

Psycholog pracuje z dziećmi objętymi pomocą pedagogiczno- psychologiczną, w tym również z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawą wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym jest wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkowa akceptacja osobowości połączona z konsekwentną oceną zachowania dziecka, komunikacja i zaangażowanie wszystkich opiekunów będących w najbliższym środowisku dziecka – domowym oraz przedszkolnym.

Pozdrawiam😊

 Wasz Psycholog

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress