Informacje o Przedszkolu.


Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

ul. Wiejska 4
39 – 400 Tarnobrzeg
Tel. (015) 822 26 84
pi9tarnobrzeg@gmail.com

Dyrektor przedszkola : Janina Nasternak

Przedszkole  Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

1.Status prawny lub forma prawna

Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy Tarnobrzeg.

2.Organizacja

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat.

W przedszkolu funkcjonuje 4 oddziałów, są to:

3- latki, 4- latki, 5- latki, 6-latki,

Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 6.00 – 17.00, przez 11 miesięcy w roku. Do przedszkola uczęszcza 80 dzieci w tym 21 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kadra przedszkola to: 15 nauczyciel posiadających wyższe wykształcenie w tym 8 nauczycieli dyplomowanych, logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy oraz 6 pracowników administracyjno-obsługowych.

3.Przedmiot działalności i kompetencji

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zalecane warunki jej realizacji, dopuszczone do użytku programy nauczania oraz programy własne nauczycieli.

Przedszkole zapewnia :

· ofertę edukacyjną  ukierunkowaną na wspomaganie i wszechstronny rozwoju dziecka, kształtowanie i rozwijanie aktywności i zainteresowań dziecka i osiągnięcie gotowości szkolnej

· organizację  procesu kształcenia , wychowania i opieki  odpowiednio do potrzeb i możliwości każdego  dziecka z uwzględnieniem potrzeb i możliwości  dzieci niepełnosprawnych

· objecie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania i ich rozwoju

· dostosowanie form i metod pracy  oraz zakresu oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska rodzinnego i społecznego

· integrację dzieci niepełnosprawnych rozumiana jako włączanie w grupę rówieśników na zasadzie  równych praw i obowiązków

· wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

· warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

· prowadzenie działań służących wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

· współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych

· wspieranie rodziców dziecka przez: dostarczanie wiedzy pedagogicznej, porady, konsultacje, warsztaty, uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka

· współdziałanie ze środowiskiem, podejmując różne inicjatywy, współpracę z instytucjami użyteczności publicznej

 
4.Organy sprawujące funkcje i kompetencje

Dyrektor  Przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

     
Dyrektor Przedszkola Janina Nasternak jest organizatorem działalności przedszkola, aktywnie współpracuje ze wszystkimi organami działającymi w placówce, reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu w celu jego właściwego funkcjonowania i rozwoju.

Rada pedagogiczna współuczestniczy w organizacji procesu wychowania i edukacji przedszkolnej poprzez działalność zespołową, opiniuje organizację pracy przedszkola, wnioskuje o nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli oraz przygotowuje projekt statutu przedszkola i jego zmiany. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola w celu podnoszenia jakości wychowania, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi bieżących spraw przedszkola.

5.Struktura własnościowa

 Własność samorządowa.

6. Majątek, którym dysponuje

Przedszkole usytuowane jest na terenie  miasta Tarnobrzega,  przy ulicy Wiejskiej  4.

Placówka  mieści się w części   budynku  Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu ul .Wiejska 4

Placówka dysponuje :
4 salami dydaktycznymi, sala zabaw ruchowych /rehabilitacyjna  wyposażona w sprzęt do rehabilitacji, gabinetem specjalistów : logopedy i psychologa,  Pomieszczenia przedszkolne dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

7. Tryb działania w zakresie wykonywania działań publicznych

Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną, opinii z poradni specjalistycznych-określających ich poziom rozwoju psychofizycznego. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają do dyrektora przedszkola w ustalonym terminie danego roku wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola. Termin rekrutacji od 1 marca do 31marca.

8. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Przedszkole jest placówką publiczną działającą w formie jednostki budżetowej,

Przedszkole utrzymywane jest z:

– dotacji budżetu gminy,

– opłat wnoszonych przez rodziców,

– darowizn wspomagających działalność przedszkola.

9.Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach otwarcia placówki na bieżąco według potrzeb.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestr akt osobowych,
Rejestr świadectw pracy,
Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych,
Rejestr rent i emerytur,
Rejestr wypadków pracowników,
Rejestr wypadków dzieci 
Ewidencja czasu pracy.

 

Podziel się wiadomością: