Deklaracja dostępności

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

Deklaracja dostępności

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pi9.tarnobrzeg.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pomimo starań redaktorów serwisu, mogą wystąpić sytuacje, gdzie pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, Ponadto sporadycznie może wystąpić brak poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści do niniejszego serwisu.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-10
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Joanna Szypuła, e-mail: pi9tarnobrzeg@gmail.com, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 15 822 26 84.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Uwagi, żądania i wnioski można składać na adres e-mail: pi9tarnobrzeg@gmail.com

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną,
 • możliwość nawigacji klawiaturą,
 • możliwość wyłączenia animacji.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od strony przedszkolnego placu zabaw, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków. Od przeciwnej strony budynku znajdują się drzwi, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Placówka usytuowana jest na parterze piętrowego pawilonu Szkoły Podstawowej nr 9, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada szeroki hol, w którym znajdują się drzwi prowadzące do szkoły.
 3. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 4. Przed wejściem do przedszkola znajdują się cztery miejsca parkingowe dedykowane dla pojazdów przewożących uczniów niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Większość informacji dotyczących rozmieszczenia pomieszczeń, toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami, można uzyskać u pracowników przedszkola.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress