Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności.
Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, opinii z poradni specjalistycznych – określających ich poziom rozwoju psychofizycznego.
Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają do dyrektora przedszkola w ustalonym terminie danego roku wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.
Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola.
Termin rekrutacji od 1 marca do 31 marca.

Opublikował(a): Gabriela Pełka

Ostatnia zmiana: