Przedmiot działalności i kompetencji

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zalecane warunki jej realizacji, dopuszczone do użytku programy nauczania oraz programy własne nauczycieli.

Przedszkole zapewnia :

 • ofertę edukacyjną  ukierunkowaną na wspomaganie i wszechstronny rozwoju dziecka, kształtowanie i rozwijanie aktywności i zainteresowań dziecka i osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • organizację  procesu kształcenia, wychowania i opieki  odpowiednio do potrzeb i możliwości każdego  dziecka z uwzględnieniem potrzeb i możliwości  dzieci niepełnosprawnych,
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania i ich rozwoju,
 • dostosowanie form i metod pracy oraz zakresu oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska rodzinnego i społecznego,
 • integrację dzieci niepełnosprawnych rozumianą jako włączanie w grupę rówieśników na zasadzie  równych praw i obowiązków,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
 • prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,
 • wspieranie rodziców dziecka przez: dostarczanie wiedzy pedagogicznej, porady, konsultacje, warsztaty, uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka,
 • współdziałanie ze środowiskiem, podejmując różne inicjatywy, współpracę z instytucjami użyteczności publicznej.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress