W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu jest promowanie kultury wysokiej, rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, piękno, patriotyzm, altruizm. Projekt zakłada również kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z tradycjami i historią kraju w sposób dostępny dziecku. Nasze przedszkole będzie realizować zadania zawarte w 4 modułach:

1 moduł – „W krainie muz”,

2 moduł – „Tu jest moje miejsce”,

3 moduł – „Kocham, lubię, szanuję”,

4 moduł – „Kultury świata”.

Z każdego modułu będziemy realizować 5 zadań. W trakcie realizacji projektu będą tworzone sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość w odniesieniu do wielu sfer aktywności : mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki , tańca, teatru i plastyki. Zakończenie projektu planowane jest na 31 maja 2022 roku . Za realizację projektu nasza placówka otrzyma certyfikat.